ตรวจสอบรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง
หมายเลขประชาชน
หมายเลขบัญชีธนาคาร