สรุปรายการรับ  - จ่ายเงินประจำเดือน
พนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

  
ประจำเดือน
ชื่อ สกุล
รวมรับ
รวมจ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
มกราคม 2513
0.00
0.00
.

 

 
ลงชื่อ...................................................
 
 
 
 
14-11-2561