สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตะโกตาเนตร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
พนักงานบริการ
1
1
นางเพียงพร แก่นชัยภูมิ
ครู
40,860
2
น.ส.ละอองดาว นะมิตรัมย์
ครู
14,620
3
น.ส.ภัทรวดี กระแสโสม
ครู
14,620
4
นายสาคร กางรัมย์
ครู
24,930
5
นางศิวลักษณ์ หอมหวล
ครู
14,620
6
นางสารภี มโนบาล
ครู
22,940
7
น.ส.ประยูร กรุงรัมย์
ครู
36,250
8
นางธัญญภัสร์ เหมือนโลวงศ์
ครู
22,460
9
นางดาวเรือง สะเลิศรัมย์
ครู
23,450
10
น.ส.ชัชฎาภรณ์ ทวีชาติ
ครู
23,940
11
นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิ
ครู
42,330
12
นางจำปา สีหาบุญทัน
ครู
28,590
13
นางมิ่งขวัญ จันทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
9,700
14
นายณรงค์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,830
15
นายเสมียน เจียสารัมย์
พนักงานบริการ
15,720