สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านบุมะขามป้อม ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายพินิจ เรืองไพศาล
ครู
35,640
2
นางสุกัลยา โพธิงาม
ครู
14,620
3
นางยุพาภัส มวลทอง
ครู
21,950
4
นายวุฒิชัย ไชยสุข
ครู
15,840
5
นายบารมี ศรีรักษา
ครู
16,670
6
นางวิมลรัตน์ การะรัมย์
ครู
36,250
7
น.ส.วิภาภรณ์ เจกรัมย์
ครู
29,420
8
นางอรพรรณ มรกต
ครู
37,830
9
นางลำพวน ฤทธิแก้ว
ครู
29,140
10
น.ส.ศุภานิช กันสุมาโส
ครู
31,870
11
น.ส.สุภาพร ตระกูลรัมย์
ครู
33,800
12
นางณัฐชยา สิริวาส
ครู
31,870
13
นางกัลญาณี จำนงค์ประโคน
ครูผู้ช่วย
9,700
14
นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31,870