สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านปลัดปุ๊ก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเบญจศักดิ์ ชนะวิเศษ
ครู
35,050
2
นางสุกัญญา หาดี
ครู
14,620
3
นางรัญจวน ทองนอก
ครู
26,970
4
นางวิไลวัลย์ ละเอียด
ครู
21,460
5
นางสุนันทา แก้วอุ่นเรือน
ครู
14,620
6
นางโสภิษฐ์ เสาร์วงศ์
ครู
14,620
7
นายประทีป หีบแก้ว
ครู
33,800
8
นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์
ครู
29,420
9
นางสุนันทา ไพรสินธุ์
ครู
22,940
10
นางกุญญณันฐ์ รัตนาประสิทธิ์
ครู
23,940
11
น.ส.วารุณี ดวงประทีป
ครู
26,970
12
นางลักขณา แสนแก้ว
ครู
29,420
13
นางพัชนี พลทามูล
ครู
43,800
14
น.ส.ปุญญาพร บุญปลูก
ครู
14,220
15
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,080