สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านกะหาด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
พนักงานบริการ
1
1
นางจินตนา พรหมทองพันธ์
ครู
28,050
2
นางจิตติยา อุปจันทร์
ครู
15,440
3
น.ส.วรนุช ตระกูลดี
ครู
14,220
4
นายสมหมาย ไชยศรีรัมย์
ครู
19,460
5
น.ส.ปริยากร ปักเกตุ
ครู
17,910
6
นายจีระ ซ่อนกลิ่น
ครู
15,020
7
น.ส.นารี ตรวจมรคา
ครู
18,270
8
นางเบญจมาศ ทองโพธิ์ศรี
ครู
36,480
9
นางจุฬารัตน์ ยืนชนม์
ครู
28,190
10
น.ส.สิรกาญจน์ สาริกุล
ครูผู้ช่วย
9,700
11
นายหาญ พิทักษ์สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660
12
นายประชิด มโนบาล
พนักงานบริการ
16,030