สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านปราสาท ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
16
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางผกาแก้ว มูลจันทร์
ครู
45,290
2
นายประสิทธิ์ วงศ์มนัสนันท์
ครู
27,580
3
นางนิรมล เนียมสุริยะ
ครู
26,980
4
นางลักขณา ผิวทน
ครู
24,440
5
นายสนิท รมศรีสุภัค
ครู
35,640
6
นางจารุมาศ จันทร์ส่องศรี
ครู
40,860
7
นางสมจิตร แร่เพ็ชร์
ครู
31,250
8
นางบรรจบ วัฒนพงศ์ศิริ
ครู
46,040
9
นางสมใจ หนุนทรัพย์
ครู
37,460
10
นางสุทธาทิพย์ แสนกล้า
ครู
37,830
11
นางนลินี คำแหงรส
ครู
46,760
12
นางสุรีย์ญา สิริวิวัฒน์ธาดา
ครู
14,220
13
นายสมศักดิ์ บุตรศรี
ครู
46,040
14
นายประหัสชัย วัฒนพงศ์ศิริ
ครู
37,830
15
นายสุชิต จันทร์ส่องศรี
ครู
45,290
16
นางศิริกาญจน์ บุตรศรี
ครู
35,640
17
นายพงศกรณ์ เอติญัติ
นักการภารโรง
15,720
18
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,100
19
นางน้ำค้าง โชยรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
19,460