สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสำโรงสันติภาพ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.พวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์
ครู
43,080
2
นายอนุวัฒน์ ตรงกระโทก
ครู
25,930
3
นางกาญจนา วงศ์เจษฎาวณิชย์
ครู
14,220
4
นายมงคล ทะนันไธสง
ครู
19,460
5
นางสำรวม แก้วพรม
ครู
41,580
6
นายอดิศร ทิพย์มาศโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170