สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางวนิดา ตันเสียดี
ครู
31,250
2
นายดนุพล ลักษณะเพชร
ครู
23,450
3
นายชาญชัย จำปาหอม
ครู
36,840
4
นางสุวัฒนา ชะนอบรัมย์
ครู
37,460
5
ส.ต.อ.บุญชื่น บุราณสุข
ครู
19,460
6
น.ส.ชนันท์ญา สุทธิเมฆ
ครู
13,860
7
นางจันทร์ประภา ยอดกุล
ครู
29,690
8
นางจารุวรรณ ราชศิลา
ครู
26,210
9
นางพัชรา อุไรมาล
ครู
28,810
10
นางมะลิ เกตุคัมธิวัตร์
ครู
45,290
11
นางเพชลี โสภาพล
ครู
29,420
12
นายจงใจ วงศ์ประณุท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
13
นายมนตรี แสนจันทร์
พนักงานบริการ
15,720