สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านดงเย็น ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.สัณฐิติ เจ็ดรัมย์
ครู
30,850
2
นายกิตติ ขานดาบ
ครู
30,850
3
นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญ
ครู
38,620
4
นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
ครู
22,940
5
น.ส.พัชรี โกติรัมย์
ครู
14,220
6
นายคารมย์ พลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
35,640