สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองแต้พัฒนา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
3
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสุนันทา แสนศรี
ครู
32,650
2
นางสมหวัง สายสิญจน์
ครู
45,290
3
น.ส.อนงค์นาฎ โกติรัมย์
ครู
14,620
4
น.ส.เครือวัลย์ บัวบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18,270