สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางนุชราพรรณ พลภักดี
ครู
28,190
2
นางเสาวนีย์ สีโท
ครู
41,580
3
นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์
ครู
44,560
4
นางปาริชาติ ขามประโคน
ครู
14,220
5
นายวัชรินทร์ สินชัยศรี
ครู
35,800
6
นายภิรมย์ วัชรินทรางกูร
ครู
19,460
7
นางกัญญาภัค วารี
ครู
29,420
8
นายวีระศักดิ์ สุขเกษม
ครู
43,800
9
นายปราโมทย์ ทัศนจิตรกร
ครู
21,460
10
นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ทองเจริญ
ครู
27,580
11
น.ส.ฌัลลิกา สมคะเน
ครู
23,450
12
นางชนัญชิตา กระสินรัมย์
ครู
14,620
13
นายบุญเรือง สาทะรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
48,540