สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
3
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวสันต์ ยืนชนม์
ครู
39,370
2
นายศิริวัชร์ เวียงอินทร์
ครู
42,330
3
นางสุชาติ รสหอม
ครู
37,200
4
นายนิพนธ์ สุดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660