สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  โนนสวรรค์วิทยา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
น.ส.ศิริพร โสมกุล
ครู
40,100
2
นางสุนันทา เวียงใต้
ครู
37,830
3
นายสมศักดิ์ รักพาณิชย์
ครู
39,370
4
นางบุศราทิพย์ สุขรอด
ครู
45,290
5
นางสมจิตร เมยไธสง
ครู
36,250
6
นายประสพ สุขผดุง
ครู
37,460
7
นางจิตสุดา ประสมทรัพย์
ครู
22,940
8
นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
38,620
9
นางกิ่งเพชร สีอุ่น
พนักงานบริการ
16,030