สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตะโคงสามัคคี ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
11
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางราตรี ผาบุตรา
ครู
37,900
2
นางทิพาพร บำรุงแค้วน
ครู
46,040
3
นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมล
ครู
40,860
4
นางธนพร ตั้งจรรยาธรรม
ครู
21,950
5
น.ส.สุวิมล สุขผดุง
ครู
31,250
6
นางมณีวรรณ เจริญศิริ
ครู
43,080
7
นายสุรพล พลนิรันต์
ครู
37,830
8
นางอุบลรัตน์ พรหมเอาะ
ครู
24,440
9
นางวันเพ็ญ สีอ่อน
ครู
29,420
10
นางทองเสน นาขุนทด
ครู
37,830
11
นายสุนทร ชำรัมย์
ครู
14,620
12
นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31,250
13
นายสมศักดิ์ ชูอิฐจีน
พนักงานบริการ
17,270