สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  อนุบาลบ้านด่าน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
17
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายบวร ทองใส
ครู
40,860
2
นางณัชชา กานต์นพกุล
ครู
19,460
3
นางเพ็ญสุข จรรยาวรางกูร
ครู
34,430
4
นางนันทนิษฐ์ ศาลางาม
ครู
33,800
5
นายเสริม เจริญศิริ
ครู
37,830
6
น.ส.วิลัดดา โพธิ์เงิน
ครู
29,420
7
นางวราภรณ์ พรศักดิ์
ครู
29,420
8
นายสมจิตร รสหอม
ครู
38,620
9
นางธณัฏฐา ทองใส
ครู
40,860
10
นางเบญจมาศ พลกำแหง
ครู
37,900
11
นางสาลี่ แก้ววิเชียร
ครู
44,560
12
นางราศรี รินทา
ครู
41,580
13
นางจนิตย์ ประสงค์กุล
ครู
41,580
14
นางยานี บุญประสิทธิ์
ครู
43,800
15
นางสมใจ ภูกองไชย
ครู
37,830
16
นางจินตนา เรืองมนตรี
ครู
45,290
17
น.ส.ฉวีวรรณ ปะสุตัง
ครู
23,940
18
นายสิทธิพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,900
19
นายสุชาติ เจริญรัมย์
พนักงานบริการ
14,680
20
นายวชิรพงศ์ นันทะชาติโชติหิรัญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
37,200