สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหัวสะพาน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
12
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสมพงษ์ นิลนัน
ครู
37,830
2
น.ส.เดือน คอนรัมย์
ครู
22,460
3
น.ส.จารุวรรณ พาลาด
ครู
14,220
4
น.ส.ชัญญานุช แช่มรัมย์
ครู
16,670
5
นายภูวิศ อินทร์มา
ครู
15,840
6
นายอรุณ ทรงแสงจันทร์
ครู
16,260
7
นางจรีภรณ์ แก้วรักษา
ครู
17,070
8
นายดิเรก อนันต์
ครู
21,150
9
นายธนิก สนโสม
ครู
20,740
10
นายเที่ยง แก้วรักษา
ครู
37,830
11
นายประดิษฐ์ ไชยสงคราม
ครู
37,830
12
นางยุภา ยอดอาหาร
ครู
13,860
13
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
41,580