สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสำโรงโคกเพชร ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายวิเชียร บุญมาพบ
ครู
37,830
2
นางยวนยง วงศ์ชาลี
ครู
31,870
3
น.ส.จันทกานติ์ สันทาลุนัย
ครู
12,530
4
นายปรีชา ธุระรักษ์
ครู
32,650
5
นายวิชัย แพร่งสุวรรณ์
ครู
15,440
6
นายเทวัญ ผิวทน
ครู
14,620
7
นายปราศรัย อร่าม
ครู
33,850
8
นายดำรงค์ งามศิริ
ครู
30,280
9
นายเสนาะ สุภาษิต
ครู
40,860
10
นางสุดารัตน์ พิศวงษ์
ครู
14,220
11
นายสมร หล่าดอนดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,830