สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองเพิก ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายสนิท คงนันทะ
ครู
37,830
2
นายประกอบชัย ทะนานทอง
ครู
35,120
3
นางศิริพรรณ โล่ห์นารายณ์
ครู
35,800
4
นางอังคณา วิเศษกุล
ครู
24,930
5
นายสุระพล ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
50,290