สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองพะอง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ช่างไม้-ช่างปูน
1
4
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางทัศนีย์ โภคาพานิชย์
ครู
47,660
2
น.ส.นาถลดา บุษบงค์
ครู
14,620
3
นายประดิษฐ์ เจริญจันทร์
ครู
25,440
4
นางถาวร เจริญจันทร์
ครู
24,930
5
นายคงอยู่ ทิพย์โภชน์
ครู
36,480
6
นางลอบ รักษาวงษ์
ครู
37,200
7
นายชวิศ หาสูง
ครู
15,840
8
น.ส.รศิกานต์ ขันเดช
ครูผู้ช่วย
9,440
9
นายเลี้ยง บุญภาพ
ช่างไม้-ช่างปูน
17,880
10
นายยุทธศิลป์ สุดหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
48,540