สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดละลวด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
19
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2
1
นายสุทิน ธรรมวงศ์
ครู
45,290
2
นายวินัย ยืนชนม์
ครู
25,440
3
นางระบอบ เข็มทอง
ครู
31,440
4
นายพรพรหม อมชารัมย์
ครู
30,620
5
นางอาภาวรรณ สิริสุข
ครู
17,070
6
นางตุลาพร สุปะโกสังข์
ครู
14,220
7
นางณรฐมลวรรณ เอื้อเฟื้อ
ครู
14,220
8
นางอำพร มอไธสง
ครู
15,020
9
นางสุภาพร ต้นหนองสวง
ครู
14,620
10
นางลาวัณย์ ปักโกทะสัง
ครู
14,620
11
นางรัชนีวรรณ เส็งนา
ครู
48,540
12
นางวรรณนิษา มาประจวบ
ครู
14,620
13
นายประเสริม สุขสบาย
ครู
33,850
14
นายนกพิลาป เสาอนันต์
ครู
35,120
15
นางพรแสง ฤทธิวงษ์
ครู
36,480
16
น.ส.สุวรรณา จามชาติ
ครู
35,120
17
นางใยสวาท พันธ์หนองหว้า
ครู
31,440
18
นางอาฒยา จ๋อยคล้าย
ครู
42,330
19
นางแขไข ภักดี
ครู
28,810
20
นายจำนง หลอดทอง
นักการภารโรง
15,290
21
นายอภิชา จันผกากุลเชฎฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
51,170
22
น.ส.สุริโย สามเณร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
42,330
23
นายไพรัตน์ สื่อกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
48,540