สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านบุหนองเทา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายแก้ว เชิดชน
ครู
35,800
2
นายพรรลพ บุญประกอบ
ครู
37,200
3
นางนนท์ชญา ตาทอง
ครู
32,510
4
นางวัลยา เกตุชาติ
ครู
17,970
5
นางกรรณิการ์ จุระยา
ครู
35,120
6
นางชญานิศ บ่อไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660