สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกสะอาด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางอุบล คูณขุนทด
ครู
35,800
2
นางธนาภรณ์ เอกตาแสง
ครู
28,190
3
นางไพศาล สิทธิพาชี
ครู
25,440
4
นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์
ครู
20,320
5
นางโชติรส ปุยะโท
ครู
37,900
6
นางบุรัสกร ตรงไธสง
ครู
43,800
7
นายเสมอ ผงทวี
ครู
31,870
8
นายประดิษฐ์ สีดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
50,290
9
นายปรีชา เหลือสืบชาติ
พนักงานบริการ
16,030