สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านช่อผกา ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเวียงชัย นาคินทร์ชาติ
ครู
37,830
2
นางสังวาลย์ นิลวรรณ์
ครู
19,950
3
นางชัญญา ปิลวาสน์
ครู
20,960
4
นางภัทรา นาคินชาติ
ครู
37,900
5
นางนัฎสุดา ศรีวิจารณ์
ครู
28,810
6
นางสงัด กลมประโคน
ครู
21,460
7
นางจิราพร ภัทรมูล
ครู
21,460
8
นางดารัตน์ ภู่เขียวปัด
ครู
35,640
9
นางสมถวิล พันธุ์โสภา
ครู
37,200
10
นางเพชร สนโสม
ครู
31,440
11
นางพึงพิศ สุขกลาง
ครู
40,100
12
นางทัศนีย์ เทียมวงษ์
ครู
44,560
13
นางวัชรี นาคินทร์ชาติ
ครู
46,760
14
นายคำตัน เอกตาแสง
ครู
43,080
15
นางจารุวรรณ สาน้อยกุล
ครูผู้ช่วย
9,700
16
นายถาวร ทวีลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
52,940