สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  อนุบาลชำนิ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
18
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางอนงค์มา ภูอ่าว
ครู
37,830
2
น.ส.นงลักษณ์ แสนคนึง
ครู
15,440
3
นายวัฒนา วงศ์แหล้
ครู
14,620
4
นางมิ่งมณี ยังสุขเกษม
ครู
21,460
5
นางศิริรัตน์ คุ้มครอง
ครู
43,800
6
นางอิสรีย์ สวนสวรรค์
ครู
43,800
7
นางวันนา ปรินทอง
ครู
27,500
8
นางสมพร ชาญชาติ
ครู
27,580
9
นางปิยรัตน์ โสกูล
ครู
24,440
10
นายนิมิตร แปลงไธสง
ครู
31,250
11
นายสงกรานต์ พลเยี่ยม
ครู
40,100
12
นางมาลี ยุทธหาร
ครู
37,830
13
นางนงลักษณ์ ฉายา
ครู
47,660
14
นายสังเวียน พวงมาลัย
ครู
46,040
15
นางสำรวม พวงมาลัย
ครู
46,040
16
นางพวงเพชร ภิญญะมุขสาพงศ์
ครู
34,470
17
นางวันทนา พลเยี่ยม
ครู
37,900
18
นายเริงชัย คุ้มครอง
ครู
33,800
19
นายสายสิน มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
20
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
23,940