สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านดอนหวาย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางจิราภรณ์ ศิริวัฒน์
ครู
48,540
2
นางสมจิต แผ้วพลสง
ครู
47,660
3
นางธนวรรณ ใจกล้า
ครู
14,620
4
น.ส.ภคอร สินชัยยา
ครู
14,620
5
นายอร่าม ตอลบรัมย์
ครู
14,220
6
นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์
ครู
46,760
7
นางสุคนธ์ ใจเสน
ครู
40,860
8
นางนิตยา ผงทวี
ครู
14,220
9
นายประมวล คงเป็นนิจ
ช่างไม้-ช่างปูน
17,890
10
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30,020