สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกสนวน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางประกิจ ใจกล้า
ครู
41,580
2
นางกนกภรณ์ เสาวโร
ครู
14,620
3
นางกชกร มีพวงผล
ครู
21,460
4
นายประกาศิต ธรรมวงศ์
ครู
25,930
5
นางมัทนา ธรรมวงศ์
ครู
26,980
6
น.ส.กฤตินันท์ สอวิหค
ครู
31,870
7
นายบรรลือศักดิ์ สมบัติบูรณ์
ครู
37,830
8
นางแก้วตา เติมงาม
ครู
44,560
9
นางพรทิพย์ ศรีผดุง
ครู
40,100
10
นางรังสี เชื้อเจ็ดตน
ครู
35,800
11
นายเกรียงศักดิ์ สุราราษฎร์
ครู
40,860
12
นายบุญมี อ่อนนุ่ม
ครู
40,100
13
นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่ม
ครู
40,860
14
นางอรอุมา ผลภักดี
ครูผู้ช่วย
9,700
15
นายสุริยา พวงมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,800