สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดหนองปล่อง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
13
2
ครูผู้ช่วย
1
3
นักการภารโรง
1
4
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางแฉล้ม มากพูน
ครู
42,330
2
นางสุนทราภรณ์ จันทร์แจ่มภพ
ครู
15,020
3
ส.ต.ต.คำรณ คงสืบชาติ
ครู
24,930
4
นางอนงค์เยาว์ อารีรัมย์
ครู
21,950
5
นายวันชัย เทียนวรรณ
ครู
22,940
6
น.ส.จันยา สวนสวรรค์
ครู
22,940
7
นางมิ่งขวัญ น้อยพาลี
ครู
24,930
8
นางอุดมลักษณ์ คงพลปาน
ครู
35,120
9
น.ส.เยาวเรศ คงสืบชาติ
ครู
23,940
10
น.ส.กุหลาบ ปานกลาง
ครู
41,580
11
นางณัฐสุดา นาราช
ครู
39,370
12
นางตำลึงทอง น้อยพลี
ครู
36,250
13
น.ส.นริศรา พิมพ์มา
ครู
13,860
14
นางลลิตา คุรุกิจกำจร
ครูผู้ช่วย
9,440
15
นายแอนนา ชูรัตน์
นักการภารโรง
16,030
16
นายโกมินทร์ แผ้วพลสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080