สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านตาเหล็ง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางพิกุล น้อยจุฬา
ครู
12,530
2
นายนิวัฒน์ ศรีวิจารณ์
ครู
21,950
3
นางสุรีพร ทิพย์จันทร์
ครู
45,290
4
นายผดุงศักดิ์ ปัญญารัมย์
ครู
14,620
5
นายถวัลย์ พอกประโคน
ครู
14,620
6
นายสุทธา ชาติประสพ
ครู
14,220
7
นายเทวัน ทิพย์กระโทก
ครู
15,440
8
นายสมศักดิ์ อั้นภักดี
ครู
15,020
9
นายประพันธ์ แสงอาทิตย์
ครู
20,740
10
นางประภาศรี หาพิพัฒน์
ครู
24,440
11
นางกมลวรรณ ทิพย์อักษร
ครู
28,810
12
นางพิกุล จีนปรีชา
ครู
35,120
13
น.ส.บุญครอง ร่วมชาติ
ครู
38,620
14
น.ส.บุญตา เสาวพันธ์
ครู
37,900
15
นางสมพร สามเณร
ครู
39,370
16
นายสัญญา เสาวกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
44,560
17
นางเกศวรรณ พลเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420