สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านประคอง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางประกอบ ชำนาญรัมย์
ครู
36,840
2
นายณรรฐวรรต กำหัวเรือ
ครู
28,190
3
นางเกศวิไล กำหัวเรือ
ครู
24,440
4
นายธีระพล เสาวโร
ครู
26,980
5
นายสมคิด บุรินรัมย์
ครู
37,830
6
นายศิลปกร จุมพิษ
ครู
23,940
7
นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ
ครู
26,980
8
นางสุวารี ประเจียด
ครู
36,840
9
นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย์
ครู
14,220
10
น.ส.สำรวม คงสืบชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30,620