สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
4
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
ว่าที่พ.ต.สุเทพ โตโสภณ
ครู
23,450
2
นางภาวินี ชัยธนาปุระ
ครู
25,440
3
นายอดิศักดิ์ สิมลา
ครู
28,810
4
นายบุญเพชร สครรัมย์
ครู
29,420
5
นางประทุมมาลย์ ศรีสาธร
ครู
41,580
6
นายเฉลา เพียขันทา
ครู
44,560
7
นางลำดวน ภิรมย์หญิง
ครู
35,640
8
นางสำลี ชาญชาติ
ครู
47,660
9
นางรวงรัตน์ ภิรมรัมย์
ครู
47,660
10
นายวิญญู ชาญชาติ
ครู
48,540
11
นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,800
12
นายสุชาติ ทานกระโทก
พนักงานบริการ
17,200
13
นายประสงค์ ภิรมรัมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420