สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายมานะ ประเจียด
ครู
37,830
2
นางจินดา สนโสม
ครู
22,460
3
นายชัยวัฒน์ ปิลวาสน์
ครู
30,020
4
นางนัยนา พวงมาลัย
ครู
35,640
5
นางจารุวรรณ อรุณไพร
ครู
30,280
6
นายปรัชญา ชาติประสพ
ครู
36,480
7
นางพุสณีย์ ชาติประเสริฐ
ครู
40,860
8
น.ส.สุฤทัย ขาวสกุล
ครู
18,970
9
นายวรพันธุ์ พลเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
53,080
10
นายวีระ มงคลกุล
พนักงานบริการ
15,920