สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
25
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ช่างไม้-ช่างปูน
1
4
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายอรัญ ธุระศรี
ครู
37,830
2
น.ส.กรรณิการ์ ทัพขวา
ครู
22,940
3
นางเกษร ผลทำมา
ครู
28,810
4
นางเสาวรัตน์ ไชยสุนันท์
ครู
29,420
5
น.ส.อาทิตยา แย้มกลิ่น
ครู
36,480
6
นางโสภิดา โตโสภณ
ครู
21,950
7
น.ส.ชลีพร ตาทอง
ครู
16,260
8
นายฐาปนนท์ เสริฐนวลสวัสดิ์
ครู
40,860
9
นายสิริชัย คงสวัสดิ์
ครู
26,980
10
น.ส.ดวงมณี โพธิ์สีดี
ครู
14,620
11
นางภารุณี หอมรวง
ครู
14,220
12
นายอารมย์ ผลทำมา
ครู
48,540
13
นายทรงศักดิ์ บ่อไทย
ครู
35,640
14
นางรำเพย บ่อไทย
ครู
37,900
15
นางยุพิน เขียวประเสริฐ
ครู
45,290
16
นางดรุณี สงึมรัมย์
ครู
37,830
17
นายดิษฐ์ ภิญโญวงศ์
ครู
37,830
18
นางสุวิชา โพธิ์วิเศษ
ครู
43,800
19
นายผจญ โพธิ์วิเศษ
ครู
45,290
20
นางละมุล สุวรรณ์
ครู
37,830
21
นายผัน สอนอาจ
ครู
43,800
22
นายทองแดง จันทร์ศรีระมี
ครู
39,370
23
นางจิราภา แก้วนาพันธ์
ครู
37,830
24
นางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์
ครู
37,460
25
นายสนอง หอมรวง
ครู
13,860
26
นายนิรุจณ์ บุญเย็น
ครูผู้ช่วย
9,440
27
นายบุญเลิศ บุญอำนวย
ช่างไม้-ช่างปูน
15,720
28
นายเจริญ งามดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420