สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
นักการภารโรง
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางรวงทอง สิงห์พันธ์
ครู
40,100
2
นายนิรันดร์ ฉวีวงษ์
ครู
37,830
3
นางทองดำ ไชยวงศ์
ครู
40,100
4
นางนุชนาถ คอนรัมย์
ครู
23,450
5
นายประพจน์ คอนรัมย์
ครู
23,940
6
นายบุญมี เวียงนนท์
ครู
28,190
7
นายธงชัย ปักกาเวสูง
ครู
24,440
8
นายวรรณะ สุขจร
ครู
36,480
9
นายอนุชา ชำนาญพนา
ครู
35,800
10
นายธรรมกรณ์ พิทักษา
ครู
46,040
11
น.ส.นพวรรณ ธีระชลาลัย
ครู
34,470
12
นางพรภิมล ร่มสบาย
ครู
32,060
13
นายวัชรากร รักษา
ครู
40,100
14
นายกิตติพันธ์ สิบทัศน์
ครู
35,640
15
นายยืนยง วงษ์ภักดี
นักการภารโรง
12,810
16
นายมงคล แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
33,140