สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดโกรกประดู่ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ครูผู้ช่วย
1
3
ช่างไม้-ช่างปูน
1
4
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางกชญาภา พันธ์ภูมิ
ครู
18,970
2
นางสุภาพรรณ ยอดอ่อน
ครู
28,190
3
นางกนกกร จงกลาง
ครู
18,970
4
นางณัฐพร ขันธเสน
ครู
14,220
5
นางรสสุคนธ์ พูนกลาง
ครู
22,940
6
นายสมยง ชวนรัมย์
ครู
49,420
7
นางกาหลง อุไรรักษ์
ครู
47,660
8
นางสุลักขณา ชวนรัมย์
ครู
46,040
9
นางแก้ว เสนารถ
ครู
37,830
10
นางสุริชา ซึ่งรัมย์
ครูผู้ช่วย
9,700
11
นายอาคม ซึมรัมย์
ช่างไม้-ช่างปูน
17,880
12
นายไสว ชาติศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040