สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางพชร พิมพ์เชื้อ
ครู
30,850
2
นางโสภา พวงสวัสดิ์
ครู
17,910
3
นายวิทยา มาสืบชาติ
ครู
37,830
4
น.ส.ไพรีราบ สันรัมย์
ครู
22,940
5
นางอำภา บุราสิทธิ์
ครู
38,620
6
นางสุชีรา พรมทองพันธ์
ครู
43,800
7
นายประกอบ ชาติศักดิ์
ครู
46,040
8
นางสมใจ บุญแจ้ง
ครู
45,290
9
นางสุดตา พิเลิศ
ครู
45,290
10
นายวิชัย จบศักดิ์สาย
ช่างไม้-ช่างปูน
18,230
11
นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
43,800