สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
14
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.อัจฉรา จันทร์คง
ครู
32,510
2
นายสุวัฒน์ ทับทัน
ครู
33,800
3
นางกรุณา สายเพ็ชร
ครู
39,370
4
นายบุญมี บึงจันทร์
ครู
40,100
5
นางสุพร สุรางค์กูล
ครู
37,830
6
นางสมปอง มูลเมือง
ครู
37,200
7
นายนิธิโรจน์ เชื้อกิตติศักดิ์
ครู
40,100
8
นางคำเพียง ไข่สุข
ครู
28,190
9
นางธนิตา แก่นสา
ครู
23,940
10
นางวรัฏฐา จิตพล
ครู
26,350
11
นายสมหมาย ด้วงชมภู
ครู
42,330
12
นางละม่อม อินทะกนก
ครู
39,370
13
นายสนิท นาสา
ครู
39,370
14
นางศุภลักษณ์ ไชยสาร
ครู
34,470
15
นายวินัย จันทะเมนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
40,860