สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางหงษ์ ศรีคำ
ครู
31,870
2
นางลดาวัลย์ สุขเจริญ
ครู
33,140
3
น.ส.สุวิภา จำปามูล
ครู
37,200
4
นางสำรวย เรืองไพศาล
ครู
40,860
5
น.ส.ธารารัตน์ เสรีวัฒน์
ครู
41,580
6
นายเอกภาพ มานะยิ่ง
ครู
43,080
7
นายสมยศ นามแก้ว
ครู
21,950
8
นายยงยุทธ พยัคฤทธิ์
ครู
35,800
9
นายทองเจริญ โพธิ์ศรี
ครู
45,290
10
นายไพรฑูรย์ เค้าไธสง
ช่างไม้-ช่างปูน
16,960
11
นายปรีชา สอนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
47,660