สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดโคกสะอาด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
8
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางสมชื่น นากอก
ครู
36,480
2
นางเพ็ญศรี ศิริสอน
ครู
40,100
3
นางสุพิชา ศรีสวาท
ครู
52,940
4
นายสุริยา ศิริสอน
ครู
40,100
5
นางศศิกาญจน์ เพลินบุญ
ครู
34,470
6
น.ส.วราพรณ์ พรมแก้ว
ครู
20,960
7
นายประชัน จันทร์อบ
ครู
35,120
8
นายนิยม โพธิ์เปี้ยศรี
ครู
26,450
9
นายยุทธนา วรรณโกษิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
46,040