สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดกะทิง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางสมพรพิศ มาศวิริยะกุล
ครู
39,370
2
นางบุญรอด สุเรรัมย์
ครู
45,290
3
นางไพรรัตน์ มหรรฆสุวรรณ
ครู
40,100
4
นายสมปอง แสงทวีสุข
ครู
48,540
5
น.ส.ราณี ธงยศ
ครู
33,140
6
นายอำพร นามไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
44,560
7
นายชนุช สงำรัมย์
พนักงานบริการ
17,890