สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
15
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางผ่องพรรณ สอนรัมย์
ครู
37,830
2
น.ส.จาสุมินทร์ กระบัตรทอง
ครู
18,970
3
นางนฤภัทร กุ่มเรือง
ครู
15,020
4
นางสถาพร อุ่นพิกุล
ครู
25,930
5
นางขวัญเรือน คำวงศ์
ครู
29,420
6
นางชไมพร วงษ์สุรินทร์
ครู
28,590
7
น.ส.สายัญ ปะตังทะเต
ครู
37,900
8
นายอำนวย ทับทัน
ครู
37,830
9
นายประเสริฐ ศริญญาวัจน์
ครู
44,560
10
นายสามารถ พรมแก้ว
ครู
37,830
11
นางสมพร สหุนิล
ครู
45,290
12
นางภิญญา นามไพ
ครู
45,290
13
นายธวัชชัย สหุนิล
ครู
47,660
14
นางนารี ชำกรม
ครู
37,830
15
นายชัยรัตน์ กุฏฤาษี
ครู
40,860
16
นายนาวีชัย ช้างสาร
ช่างไม้-ช่างปูน
14,070
17
นายวีระ แก้ววิหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
50,290