สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดหัวสะพาน ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายนภดล วิทยรัตน์
ครู
37,830
2
นางเจริญวรรณ วรรณโกษิตย์
ครู
37,830
3
นางอำไพ ทับทิมงาม
ครู
46,040
4
นายคำนวณ สุขหนา
ครู
19,460
5
น.ส.จุฑามาศ ศิลารัมย์
ครู
20,470
6
นายณัฎฐชัย เอี่ยมสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
34,470