สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกสว่าง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
4
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางจตุพร คำเพราะ
ครู
44,560
2
นางพิมลสิริ พงศธรภูริวัฒน์
ครู
47,660
3
นางจุรีย์ ศรีสุวอ
ครู
37,830
4
นางสุภาพ เขื่อนคำ
ครู
40,100
5
นายพิทักษ์ สมพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
30,620