สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านหนองหัวช้าง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นางอนงค์ เหลาฉลาด
ครู
37,200
2
นางพัทธนันท์ สงแก้ว
ครู
15,440
3
นายสุพล หมายแถมกลาง
ครู
37,830
4
น.ส.มณีรัตน์ วงศ์ศรี
ครู
27,580
5
นางศิริกุล บุญหนัก
ครู
31,870
6
นายจันทร ทองผาย
ครู
28,190
7
นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่ม
ครู
36,840
8
นายสถิตย์ คำเพราะ
ครู
42,330
9
น.ส.สมทรัพย์ สุขเกษม
ครู
37,200
10
นายจิตร การเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28,050
11
นายประกอบ ดีสวัสดิ์
พนักงานบริการ
18,230