สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกซาด ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
3
พนักงานบริการ
1
1
นายบุญชนะ รัตนวงศ์
ครู
37,830
2
นางพูนศรี เจริญศรี
ครู
35,120
3
นายดำรง ลัทธิวรรณ
ครู
37,200
4
นางนฤมล ศรีโกตะเพชร
ครู
31,250
5
นายมานพ ศรีโกตะเพชร
ครู
28,810
6
นางกัลยา เทศแก้ว
ครู
19,950
7
นายดอกรัก อภัยเดช
ครู
33,140
8
นายจรุง มณฑล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
49,420
9
นายมนตรี แมนสืบชาติ
พนักงานบริการ
15,720