สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านโคกสูง ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
6
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายเฉวียน ปรากฎมาก
ครู
37,830
2
นายปณิธาน แจ่มแจ้ง
ครู
28,590
3
นายประเวทย์ รัตนสุวรรณ
ครู
24,440
4
น.ส.สมถวิล หาระภูมิ
ครู
16,260
5
นายยุทธเดช ศิริมาลาตัง
ครู
14,620
6
นายสมชาย บุตรฒิยากรัด
ครู
14,620
7
นายสมบูรณ์ ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370