สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านผไทรินทร์ ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
10
2
ครูผู้ช่วย
2
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
น.ส.รัตนาพร พิมพ์สวัสดิ์
ครู
14,620
2
นางสมพร บุญเรืองพะเนาว์
ครู
19,460
3
นางกาญจนา ที่รักษ์
ครู
14,620
4
นางสุพรรณี ศรีภูมิ
ครู
39,370
5
น.ส.ประภาพรรณ สุดหอม
ครู
13,860
6
นายวีระ บัวลอย
ครู
41,580
7
นายศึกษา มุ่งดี
ครู
14,220
8
นายเสมอ หอมกลิ่น
ครู
34,470
9
นายจันทา พลซื่อ
ครู
42,330
10
นายอมร บุญที
ครู
40,100
11
น.ส.กิตติมา จัตุภัทรกุล
ครูผู้ช่วย
9,700
12
นายวัชรสันติ มีศรี
ครูผู้ช่วย
9,960
13
นายเมธา พวงเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
44,560