สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดห้วยหวาย ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
9
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางมะลิ ชอบบนกลาง
ครู
33,800
2
นางวรรณภา ปาปะเก
ครู
24,930
3
นางไพวัน เกตุไธสง
ครู
28,050
4
นางแสงจันทร์ ใยไธสง
ครู
35,640
5
นายสมศรี สะเริญรัมย์
ครู
37,830
6
นายจำลอง ใยไธสง
ครู
36,840
7
นายบรรจง ฤทธิ์ไธสง
ครู
37,460
8
นายคำปอน ชนะโม
ครู
35,050
9
นางยุพเรศ จันตะคุปต์
ครู
33,850
10
นายจินดา คำเสมอ
ช่างไม้-ช่างปูน
17,890
11
นายสุริยันต์ คะเณวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
39,370