สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
5
2
ช่างไม้-ช่างปูน
1
3
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นายบรรจง วัฒนะ
ครู
37,830
2
นายสุวัชร สะเทิงรัมย์
ครู
48,540
3
นายบุญนาย ชุดไธสง
ครู
37,830
4
นายสุรินทร์ ศรีคล้าย
ครู
36,250
5
นายแสวง อนาตเนตร
ครู
35,640
6
นายวิวัตร แก้วศรีนวล
ช่างไม้-ช่างปูน
16,030
7
นายสมาน กลมกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22,940