สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  วัดขี้ตุ่น ประจำ  255508
ที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ครู
7
2
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1
1
นางถาวร ชุนไธสง
ครู
33,800
2
นางพิศมัย รักชาติ
ครู
41,580
3
นางสมพร หาสูง
ครู
45,290
4
นายหลี สำรวมรัมย์
ครู
36,840
5
นายปราโมทย์ บุราสิทธิ์
ครู
43,080
6
นายบุญศักดิ์ รักชาติ
ครู
40,860
7
นางเรืองไร พรหมบุตร
ครู
35,120
8
นายนิวัติ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
37,460